3 ستونه

[us_separator]
[us_counter initial=”345″ title=”پروژه های مردودی” final=”1000″ color=”heading” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”124.8″ title=”پروژه های درحال انجام” final=”126.5″ color=”heading” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter title=”پروژه های انجام شده” initial=”0″ final=”1,456″ color=”heading” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%226rem%22%7D%7D”]

با رنگ های مختلف

[us_separator]
[us_counter title=”رنگ هدر قالب” initial=”0″ final=”345″ color=”heading” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter color=”primary” title=”رنگ اصلی قالب” initial=”0″ final=”291″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter color=”secondary” title=”رنگ دوم قالب” initial=”0″ final=”867″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]

با رنگبندی های نامحدود

[us_separator]
[us_counter initial=”1″ color=”custom” custom_color=”#90d65e” title=”عنوان” final=”157″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”2″ color=”custom” custom_color=”#fb8c00″ title=”عنوان” final=”932″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”3″ color=”custom” custom_color=”#4f87ef” title=”عنوان” final=”804″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”4″ color=”custom” custom_color=”#795548″ title=”عنوان” final=”458″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”5″ color=”custom” custom_color=”#e91e63″ title=”عنوان” final=”260″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”6″ color=”custom” custom_color=”#ffc107″ title=”عنوان” final=”613″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]

پیشوند و پسوند

[us_separator]
[us_counter color=”primary” title=”قیمت در هر دقیقه” initial=”$0″ final=”$26″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter color=”secondary” title=”پشتیبانی تمام وقت” initial=”0{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}” final=”87{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter color=”primary” title=”پروژه های تکمیل شده” initial=”>0″ final=”>600″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter color=”secondary” title=”تمام عرض” initial=”0kg” final=”241kg” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]